3-11 IUNIE 2023

Acasa

AMAL

IRAQI MINISTRY OF CULTURE / CINEMA AND THEATER DEPARTMENT - IRAQ
Read

BAD CITY

TEATR BIURO PODRÓŻY - POLAND
Read

HOYEON WHANSANGJEON

PROFESSIONAL THEATRE COMPANY “SAE BYUK” - KOREA
Read

INCOMICA

ECCENTRICI DADARÒ - ITALY
Read

MEDEA-RED EMPTINESS

1+1=1 THEATRE COMPANY - GREECE
Read

ON THE ROOFTOP

RESPIRO - ROMANIA
Read

EU SUNT VÂNTUL

TEATRUL „ALEXEI MATEEVICI” CHIȘINĂU - REPUBLICA MOLDOVA
Read

ROMEO & JULIET THE FINAL HOURS

imPERFECT DANCERS COMPANY - ITALY
Read

SILENCE

TEATR BIURO PODRÓŻY - POLAND
Read

FORÊT / THE FOREST

COMPAGNIE D’AUTRES CORDES - FRANCE
Read

SIGNOR PANTALONE SI DRAGOSTEA

UNATC - ROMANIA
Read

UNDERTOW OVERFLOW

AMY DUNCAN AND BEN HARRISON - SCOTLAND
Read

MEDEA - RED EMPTINESS

1+1=1 THEATRE COMPANY - GREECE
Read

ŞI RESTU-I TĂCERE…

TEATRUL FĂRĂ NUME CHIȘINĂU - REPUBLICA MOLDOVA
Read

DISPARIȚII

TEATRUL DE STAT SAVA OGNIANOV RUSE - BULGARIA
Read

ORESTE

TEATRUL TONY BULANDRA TÂRGOVIŞTE
Read

KOZY KORPESH BAYAN SULU

TEATRUL REGIONAL DE DRAMĂ ZHAMBYL - KAZAHSTAN
Read

SFÂRȘIT DE PARTIDĂ

TEATRUL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE
Read

ÎMPARATEASA CHINEI

TEATRUL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE
Read

THE CRY OF A NATION

DONETSK ACADEMIC REGIONAL DRAMA THEATRE - UKRAINE
Read

ECHILIBRU FRAGIL

TEATRUL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE
Read

ARGONAUTAS

O COPRODUCȚIE TEATRUL TONY BULANDRA - ASOCIAȚIA TEATRELOR DIN COREEA
Read

Teatrul Municipal Tony Bulandra a organizat, în perioada 2007 – 2009, Babel F.A.S.T. – Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Târgoviște, care a inclus, printre invitații săi, companii de renume precum Teatrul Oskaras Koršunovas (Lituania), Compania Volsksbühne (Germania), Compania Biuro Podrozy (Polonia), Teatrul Kaze Tokio (Japonia), Teatrul Changpa (Coreea de Sud), Teatrul Național Erevan G. Sundukyan (Armenia), Studio Odeon Paris (Franța). În anul 2014, Festivalul BABEL a fost reluat, bucurându-se de mare succes și continuând tradiția aducerii unor companii străine foarte apreciate, care, cucerite de atmosfera de aici, își doresc mereu să revină. În plus, la fiecare ediție a festivalului, teatrul a mers în întâmpinarea spectatorilor printr-o impresionantă paradă și prin spectacole de stradă. Denumirea festivalului are mai multe accepțiuni. Mitul Turnului Babel este o sinteză universal acceptată a identităţii şi aspiraţiei umanităţii către perfecţiune. Expresie a întâlnirii, a schimbului, BABEL este un simbol etern al DIVERSITĂŢII. Festivalul Babel (Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului Târgoviște) a ajuns astfel, în 2019, la cea de-a IX-a ediție și a devenit din ce în ce mai cunoscut. Pandemia cu covid 19 a făcut imposibilă organizarea evenimentului vreme de doi ani, astfel încât ediția cu numărul 10 a avut loc abia în 2022. Semințele puse cu ani în urmă dau roade. Festivalul a crescut și datorită faptului că nu se bazează numai pe arta teatrală. El s-a extins foarte mult în stradă, atât prin concerte, cât prin performance-uri și spectacole mixte, care îmbină arta circului, acrobația cu muzica.

Festivalul Babel are și o conotație educativă; el formează un public nou. Tinerii beneficiază de workshop-uri care le extind universul vocațional, acordându-i cu ceea ce se întâmplă în artele contemporane de pe mapamond. Babel-ul este un festival coerent, cu un concept bine definit, care nu frizează moda în cultură, ci încearcă să amintească publicului, în permanență, originile teatrului, inițial de natură religioasă, deci spirituală.
Publicul este în continuă creștere, fiindcă s-a accentuat gradul de curiozitate al acestuia. Credem că, în prezent, în sfârșit se face diferența între arta cultă și arta întâmplătoare, între divertisment și extaz rafinat. Publicul Festivalului Babel este alcătuit în straturi: de vârstă, de cultură, de afinități, de aceea și noi venim cu straturi ale Fetivalului: spectacole și concerte de stradă, teatru experimental, cercetare estetică, sperând să producem o mulțumire generală. Considerăm că Festivalul Babel este un cocktail alcătuit din substanțe și culori diferite, care, amestecate, produc un elixir inconfundabil.

Festivalul este motorul Teatrului Municipal Tony Bulandra și îl împinge spre performanță.

Această manifestare, recunoscută în plan național și internațional, va avea loc în perioada 3 – 11 iunie 2023, și va reuni, ca în fiecare an, trupe din România și din țări precum: Italia, Franța, Belgia, Polonia, Scoția, Turcia, Coreea de Sud, India, Kazahstan, Algeria etc.

Tema din acest an va fi FORME.
Scopul Festivalului Babel F.A.S.T. este acela de a facilita schimbul intercultural, dezvoltarea de audiențe noi, dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare, susținerea dialogului și a mobilității culturale naționale și internaționale.

Totodată, festivalul are în vedere și remodelarea publicului, dorința de a deschide orizonturi mai ample de cunoaștere, contribuind astfel la diminuarea decalajului cultural dintre publicul dâmbovițean și publicul marilor orașe culturale din țară și străinătate.

The Tony Bulandra Municipal Theatre organized in 2007 – 2009, Babel F.A.S.T. – International Performing Arts Festival of Targoviste, which included, among its guests, renowned companies such as Oskaras Koršunovas Theatre (Lithuania), Volsksbühne Company (Germany), Biuro Podrozy Company (Poland), Kaze Tokio Theatre (Japan), Changpa Theatre (South Korea), Yerevan G. Sundukyan (Armenia), Studio Odeon Paris (France). In 2014, the BABEL Festival was resumed, enjoying great success and continuing the tradition of bringing highly appreciated foreign companies, who, won over by the atmosphere here, always want to return. In addition, at each edition of the festival, the theatre has welcomed the audience with an impressive parade and street performances. The name of the festival has several meanings. The myth of the Tower of Babel is a universally accepted synthesis of humanity’s identity and aspiration to perfection. An expression of encounter, of exchange, BABEL is an eternal symbol of DIVERSITY. The Babel Festival (International Performing Arts Festival of Targoviste) has thus reached, in 2019, its 9th edition and has become increasingly well known. The covid 19 pandemic made it impossible to organize the event for two years, so the 10th edition took place only in 2022. The seeds sown years ago are bearing fruit. The festival has also grown because it’s not just about theatre. It has expanded greatly into the street, both through concerts and mixed performances and shows that combine circus art, acrobatics and music.

Babel Festival also has an educational connotation; it forms a new audience. Young people benefit from workshops that broaden their vocational universe, bringing them in touch with what is happening in contemporary arts around the world. Babel is a coherent festival, with a well-defined concept, which does not skimp on cultural fashion, but tries to remind the audience of the origins of theatre, originally of a religious and therefore spiritual nature.
The audience is constantly growing, as its curiosity has increased. We believe that today, at last, a distinction is being made between cultured and casual art, between entertainment and refined ecstasy. The Babel Festival audience is made up of layers: of age, of culture, of affinities, which is why we also come with layers of the Fetival: street performances and concerts, experimental theatre, aesthetic research, hoping to produce a general satisfaction. We see the Babel Festival as a cocktail made up of different substances and colours, which, mixed together, produce an unmistakable elixir.

The Festival is the engine of the Tony Bulandra Municipal Theatre and pushes it towards performance.

This nationally and internationally recognised event will take place from 3 to 11 June 2023, and will bring together, as every year, troupes from Romania and countries such as Italy, France, Belgium, Poland, Scotland, Turkey, South Korea, India, Kazakhstan, Algeria, etc.

This year’s theme will be FORMS.
The aim of the Babel F.A.S.T. Festival is to facilitate intercultural exchange, the development of new audiences, the development of inter/multidisciplinary approaches, supporting dialogue and national and international cultural mobility.

At the same time, the festival also aims at reshaping the audience, the desire to open wider horizons of knowledge, thus contributing to the narrowing of the cultural gap between the local audience and the audience of major cultural cities in the country and abroad.

Facebook
Youtube
Sari la conținut